Stichting Kantorenpark Rijnsweerd

Stichting Kantorenpark Rijnsweerd

De stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) is in 2004 opgericht door de Ondernemerskring Rijnsweerd (OKR) en de Vereniging van Eigenaren Kantorenpark Rijnsweerd (VvE) t.b.v. de behartiging van de gezamenlijke belangen van de huurders en de eigenaren en voor het (laten) uitvoeren van het parkmanagement.

Het voornaamste doel van de SKR is het realiseren en/of in stand houden van een aantrekkelijk kantorenpark. Uitvoeringstaken op het gebied van het (groen)onderhoud, het beheer en een onderscheidende uitstraling van het park, het parkeerbeleid en de infrastructuur liggen met name bij de overheid. De SKR maakt gebruik van een parkcoördinator en, waar nodig, terzake kundige specialisten om in nauw overleg met het bestuur en de gemeente erop toe te zien dat de uitvoeringstaken opgevolgd worden.

Eerste aandachtsgebieden

In eerste instantie heeft de SKR een viertal aandachtsgebieden benoemd bij de start. 
Deze aandachtsgebieden zijn:

  1. Veiligheid
  2. Bereikbaarheid en parkeren
  3. Uitstraling terrein / openbare groenvoorzieningen
  4. Toekomst van kantorenpark Rijnsweerd

Veiligheid

Kantorenpark Rijnsweerd was in 2010 de eerste Bedrijven Investeringszone (BIZ) in de stad Utrecht. Via een jaarlijkse BIZ-heffing via de gemeente aan de huurders en vastgoedeigenaren werd een subsidie gevormd, waarmee de exploitatie van de collectieve openbare camerabeveiliging geborgd was. De camera's op het kantorenpark en het uitkijken van de beelden werden geëxploiteerd via de Vereniging BIZ Kantorenpark Rijnsweerd die de BIZ-subsidie van de gemeente Utrecht ontving. Het was zaak de overige beveiliging zodanig te organiseren dat het terrein optimaal beveiligd is tegen aanvaardbare kosten. Nu wordt er zowel via de collectieve openbare camera’s op het park als via individuele contracten van huurders met een beveiligingsbedrijf (individuele objectbeveiliging) gesurveilleerd. Alarmopvolging is een belangrijk onderdeel van de beveiliging. Zonder preventieve surveillance kan de aanrijtijd wat langer langer zijn en met preventieve surveillance wordt er in feite dubbel betaald voor dezelfde werkzaamheden (de openbare beveiligingscamera's worden immers 24/7 uitgekeken).

De Bedrijven Investeringszone (BIZ) Rijnsweerd is in 2012 na een formele draagvlakmeting weer beëindigd wegens de komst van het stadsbrede Ondernemersfonds Utrecht, waartoe huurders en vastgoedeigenaren van niet woningen een OZB-opslag betalen (€ 50,= per € 100.000,= WOZ-waarde: resp. 45% door huurders en 55% door vastgoedeigenaren). De duur van het Ondernemersfonds Utrecht is vooralsnog van 2012 t/m 2014, waarna evaluatie zal plaatsvinden voor het vervolg (zie ook www.ondernemersfondsutrecht.nl). De SKR is de uitvoerende partij voor het financiële trekkingsrecht van kantorenpark Rijnsweerd uit Ondernemersfonds Utrecht. Een project dat met een bijdrage van het ondernemersfonds (mede) wordt gefinancierd, moet een collectief doel dienen in het trekkingsgebied. De collectieve camerabeveiliging en incident gestuurde surveillance van het kantorenpark worden sinds 2012 gefinancierd met het trekkingsrecht uit Ondernemersfonds Utrecht. 

Een bestuurslid van de OKR en de parkcoördinator zijn nauw betrokken bij het KVO-overleg (Keurmerk Veilig Ondernemen) met het daarbij behorende Plan van Aanpak (maatregelenpakket) en de regelmatige schouw van het kantorenpark op onderhoud. Dit ten behoeve van de tweejaarlijkse certificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. In 2013 is kantorenpark Rijnsweerd voor de vierde maal KVO-gecertificeerd. In het KVO-overleg (gemiddeld 4x per jaar) is een gevarieerde groep huurders (c.q. facilitair managers) vertegenwoordigd, evenals de gemeente, politie en brandweer. Vanuit het KVO-overleg is o.a. het initiatief genomen voor de collectieve gladheidbestrijding van wegen die 's winters niet worden gestrooid door de gemeente Utrecht, een BHV-meterkastkaart is opgesteld en de collectieve beveiliger voor het kantorenpark, Securitas, voert regelmatig een verlichtingscontrole om defecte verlichting aan de gemeente Utrecht te melden.   

Bereikbaarheid en Parkeren

De SKR zorgt in samenwerking met de gemeente Utrecht en overige relevante partijen er ook voor dat het kantorenpark Rijnsweerd goed bereikbaar blijft. Het zoeken naar extra parkeermogelijkheden en het benutten van de collectiviteit wordt o.a. door de SKR opgepakt. De totstandkoming van een Mobiliteitsconvenant voor Rijnsweerd, eind 2008, betekende dat zowel de huurders, vastgoedeigenaren als de gemeente Utrecht hun verantwoordelijkheid namen om o.a. het wild parkeren op groenvoorzieningen en fietspaden volledig terug te dringen. Met diverse maatregelen en de parkeerhandhaving heeft het kantorenpark een representatiever uitstraling gekregen voor bezoekers en gebruikers. Ook wordt gekeken naar verduurzaming van de mobiliteit op het kantorenpark. Zo is met subsidie van de provincie Utrecht in 2011 het E-bike project 'Rijnsweerd Rijdt' van start gegaan, waarmee 24 elektrische fietsen zijn aangeschaft en 5 fietshangars met elektrische oplaadpunten verspreid over het kantorenpark zijn geplaatst. De leden van de OKR (huurders) kunnen zich aanmelden voor kosteloze bruikleen van een E-bike t.b.v. korte ritten woon-werkverkeer, naar de binnenstad of de Uithof. 

Uitstraling terrein / Openbare groenvoorzieningen

Het beheer van de openbare ruimte van het kantorenpark en de kwaliteit daarvan zijn belangrijk voor de beleving van het werkgebied. Wanneer dit onder de maat is, zal het terrein ook zo worden ervaren. Het is een taak van de parkcoördinator om te zorgen dat de gemeente bij het beheer in ieder geval het afgesproken onderhoudsniveau haalt en dat zaken die nadelig zijn voor de uitstraling spoedig worden aangepakt. De parkcoördinator zal dus toezien op het beheerniveau, de gemeente aanspreken als dit noodzakelijk is en ook ongewenst gedrag aanpakken, bijvoorbeeld in samenwerking met de politie.

Toekomst Kantorenpark Rijnsweerd

Om ervoor te zorgen dat kantorenpark Rijnsweerd een toekomstbestendig aantrekkelijk vestigingsgebied blijft in de stad Utrecht, besteedt de VvE binnen de SKR veel aandacht aan de ontwikkelingen binnen het kantorenpark op velerlei gebied. In 2011 is aan HKB Stedenbouwkundigen de opdracht verstrekt een ontwikkelingsvisie op te stellen. Het rapport 'Verder met Rijnsweerd' kunt u per e-mail aan skr@ondernemerssecretariaat.nl opvragen.