Nieuws

Signeersessie toekomstambitie kantorenpark Rijnsweerd 30/01/2018


Gemeente Utrecht en Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) hebben gezamenlijk aan een nieuwe gebiedsvisie voor het kantorenpark gewerkt, voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat, multifunctionaliteit en duidelijker positionering.

Huurders en vastgoedeigenaren van kantorenpark Rijnsweerd waren van harte welkom bij de signeerbijeenkomst over de ambities voor de toekomst van Rijnsweerd op 30 januari jl. In het concept Ambitiedocument, opgesteld in opdracht van SKR en gemeente, is een eerste beeld geschetst hoe Rijnsweerd kan veranderen in een aantrekkelijk werk- en woongebied in de stad Utrecht. In de ALV van de SKR (november 2017) is het Ambitiedocument gepresenteerd en vastgesteld en de hoofdlijnen uit het Ambitiedocument zijn in december 2017 door het college van B&W vastgesteld. Van belang is een gezamenlijk beeld voor de toekomst van Rijnsweerd waar met alle partijen naartoe gewerkt kan werken. Een groot deel van de eigenaren, huurders en gebiedspartners waren voor de zomer van2017 betrokken bij de eerste ideevorming voor het Ambitiedocument.

Partijen als de SKR, gemeente Utrecht/wethouder P. Jansen, vastgoedeigenaren, huurders en gebiedspartners onderschreven de ambities en benoemden vervolgstappen door de ondertekening van een signeerdocument, waarin de ontwikkelprincipes voor de doorontwikkeling van Rijnsweerd vastliggen. Stichting Utrecht Science Park en een vertegenwoordiging van de Universiteit Utrecht signeerden met ons mee. Met de ondertekening committeren partijen zich op de hoofdlijn. Het is geen juridische overeenkomst, maar een afspraak om een vervolgstap te kunnen zetten en de ambities verder uit te werken.

Voor de doorontwikkeling van Kantorenpark Rijnsweerd worden in het Ambitiedocument de volgende ontwikkelprincipes voorgesteld:

  • Netwerk: Bouwen van een innovatie-economie met een krachtig netwerk van bedrijfsleven, overheid en instituten.
  • Verbinden: Vernieuwing van het verkeerssysteem met een fijnmazig netwerk van loop- en fietsverbindingen, frequent OV, slim parkeren en inpassing van een multimodale knoop.
  • Ontmoeten: Creëren van een fysiek hart en interactieve openbare ruimtes met aantrekkelijke functies en een hoge verblijfskwaliteit.
  • Mix: Verdichting naar een meer diverse mix van werken, wonen en ontmoeten.

Terug