Nieuws

Stand van zaken Ambitiedocument Rijnsweerd


Aanpassingen concept Ambitiedocument naar aanleiding van de reacties

In het Ambitiedocument Rijnsweerd staan de verzamelde wensen en kansen die we samen met verschillende partijen hebben benoemd voor het kantorenpark Rijnsweerd. Een concept versie hebben de Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) en de gemeente  begin dit jaar aan u voorgelegd. We hebben circa 30 reacties op het ambitiedocument ontvangen. Ze komen van bewoners van omliggende woonbuurten en van veel van de overige betrokken partijen. Op basis van de reacties stellen SKR en gemeente een aantal aanpassingen en aanscherpingen van het Ambitiedocument aan het college van B en W voor. In een zogenaamde ‘reactienota’ kunt u na besluitvorming door het college van B en W straks een samenvatting lezen van de ontvangen reacties, het antwoord van de gemeente, én of de reactie heeft geleid tot een wijziging in het Ambitiedocument.

Wat gebeurt er na de zomer?

  • Het aangepaste Ambitiedocument kantorenpark Rijnsweerd en bijbehorende reactienota leggen we in september ter besluitvorming voor aan het college van B en W. Als het college akkoord is met de voorstellen, krijgt u hierover bericht. We sturen u dan ook de reactienota en het Ambitiedocument toe zodat u ook kunt zien wat er met uw reactie is gedaan.
  • Na akkoord van het college van B en W, leggen we het Ambitiedocument en de reactienota ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan er toe besluiten om vóór de vaststelling een RaadsInformatieBijeenkomst (RIB) te organiseren, waarin belanghebbenden hun mening nogmaals kunnen toelichten. We hopen dat de gemeenteraad vóór het eind van 2018 een besluit neemt en de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van kantorenpark Rijnsweerd bekrachtigt.

Nadat het Ambitiedocument is vastgesteld, ligt er een basis voor het faciliteren van ontwikkelingen op de korte termijn. Daarnaast zal een proces worden gestart voor de transformatie van het gebied op de langere termijn.

Participantenbijeenkomst

In de periode tot aan het besluit van de gemeenteraad zitten we niet stil. Op basis van de informatiebijeenkomst van 7 februari en de schriftelijke reacties die we hebben ontvangen, hebben we een goed beeld van de aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het ambitiedocument en de ontwikkeling van het kantorenpark.

Dit zijn:

  • een goede betrokkenheid van bewoners en andere partijen bij het planproces;
  • oog voor de relatie met omliggende gebieden;
  • de hoeveelheid toe te voegen woningen/voorzieningen en bouwhoogte;
  • de effecten van toekomstige ontwikkelingen op de bereikbaarheid, het verkeer en parkeren in Rijnsweerd-Zuid;
  • effecten van de ontwikkelingen voor verschillende milieuaspecten (w.o. geluid en luchtkwaliteit);
  • realiseren van een duurzaam mobiliteitssysteem met aandacht voor kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer en meer gebruik van de fiets;
  • kwaliteit groengebieden en ecologie;
  • toevoegen van recreatieve verbindingen voor fietsers en voetgangers en van ecologische verbindingen.

Samen met de SKR organiseert de gemeente in oktober (en dus niet vóór de zomer zoals eerder gemeld) een participantenbijeenkomst voor vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Op deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de manier waarop we het ambitiedocument verder kunnen uitwerken. De verschillende partijen ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Namens de bewoners uit Rijnsweerd-Zuid wordt het bewonersoverleg Rijnsweerd uitgenodigd. Bewoners die zich bij dit bewonersoverleg willen aansluiten, kunnen dit doen via .

Studie toekomstige ontsluitingsstructuur USP en Rijnweerd

Voor de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science park en kantorenpark Rijnsweerd is het van groot belang dat de huidige bereikbaarheidsknelpunten worden opgelost en er ruimte wordt gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst.  Adviesbureau Goudappel Coffeng onderzoekt samen met de partners in het gebied welke ingrepen nodig zijn om het gebied ook in de toekomst bereikbaar te houden. De resultaten werken we uit tot een voorstel voor een duurzaam mobiliteitssysteem (voor auto, openbaar vervoer, fiets en voetganger) voor de lange termijn (2030 en 2040). We informeren u te zijner tijd over de uitkomsten van dit onderzoek. Op boven genoemde participantenbijeenkomst lichten we de insteek en stand van zaken van het onderzoek kort toe.

Utrecht Science Park

Ook in het Utrecht Science Park denken we na over de toekomst. Omdat het nu geldende bestemmingsplan voor Utrecht Science Park over 2 jaar afloopt, maken we een zogenaamde Omgevingsvisie voor het gebied. Dit gebeurt in samenwerking met de diverse partijen in en om het gebied. De visie wordt uiteraard in samenhang bezien met de ontwikkelingen in kantorenpark Rijnsweerd en wordt opgesteld volgens de principes van “Utrecht maken we samen”. Hierin is ruimte voor participatie en inspraak voor betrokkenen, geïnteresseerden en belanghebbenden. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak voor de Omgevingsvisie.

 

Terug