Nieuws

Actieplan Coalitie Toekomstambitie Rijnsweerd


Aanleiding
Om ervoor te zorgen dat Rijnsweerd ook in de toekomst een attractieve plek is waar mensen graag werken en verblijven is in 2018 het ambitiedocument Rijnsweerd opgesteld. Een document waarin een vergezicht wordt geschetst voor Rijnsweerd als attractief kantorenpark. Om te komen tot deze stip op de horizon heeft Stichting Kantorenpark Rijnsweerd een Coalitie gesmeed van belanghebbenden om daartoe zaken in gang te zetten. Een Coalitie bestaande uit eigenaren, ontwikkelaars, huurders en belanghebbenden die zich hard willen maken voor de herontwikkeling van Rijnsweerd. Het doel van deze coalitie is om van Rijnsweerd het werkgebied van de toekomst te maken.

Doelstelling coalitie Rijnsweerd: samen maken we van Rijnsweerd het werkgebied van de toekomst!

Deze coalitie Rijnsweerd is tot stand gekomen na een ‘rondje langs de velden’ bij een groep van 35 belanghebbenden op Rijnsweerd. Tijdens een tweetal stakeholdersessies is met een groep van 16 partijen een eerste uitwerking van een plan van aanpak tot stand gekomen.

Situatie
Kantorenpark Rijnsweerd is een traditioneel kantorenpark. Moderne kantorenparken heden ten dage kennen een frisse mix kennen van wonen, werken en recreëren en hebben een 24/7 functie. Rijnsweerd is echter (grotendeels) een monotoon kantorenpark. Een eiland binnen Utrecht, waarbinnen diverse opzichzelf staande eilanden aan te wijzen zijn. De sociale verbinding tussen de bedrijven op Rijnsweerd is dan ook amper aanwezig en de buitenruimte op het kantorenpark nodigt nog niet uit om elkaar te ontmoeten. Elke ochtend en na werktijd staan we met de auto in files om het kantorenpark op- of af te gaan. De meeste mensen die Rijnsweerd aandoen op de fiets zijn veelal passanten op weg naar een andere bestemming. Rijnsweerd is daarmee voor velen een geïsoleerd onbekend bastion, waar na werktijden en in de weekenden weinig tot niks te beleven valt. Juist tijdens de Coronacrisis hebben we ervaren dat anders werken, waaronder meer thuiswerken, de toekomst is maar dat ontmoetingen binnen en buiten kantoor meer gefaciliteerd moeten worden. De behoefte aan deze ontmoetingen is nog nadrukkelijker op de agenda van  verschillende bedrijven en instellingen komen te staan.

Pijlers
Om tot een multifunctioneel kantorenpark te komen, een werkgebied van de toekomst, heeft de coalitie Rijnsweerd een vijftal ontwikkelpijlers benoemd. Pijlers die overeenkomen met de richtlijnen van het ambitiedocument en waarlangs de herontwikkeling van Rijnsweerd zal plaatsvinden. Deze pijlers zijn:

  1. Verdichting en functiemenging
  2. Herinrichting buitenruimte
  3. Mobiliteit en bereikbaarheid
  4. Placemaking
  5. Branding en promotie

De nadere uitwerking van het Plan van Aanpak zal in het najaar van 2020 verdere vorm krijgen.

Terug